Lý thuyết mạch điện tử và tự động thiết kế mạch bằng máy tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60389