Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Bộ luật Hồng Đức – nội dung cơ bản và giá trị đương đại : Luận án TS. Luật : 60 38 01


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50093

Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam : Luận án TS . Luật : 62 38 60 01


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50095

Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50092

Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52799

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Luận án TS. Luật: 62. 38. 01. 04


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54287

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : tập bài giảng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60338